Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về phát triển bền vững

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 20/5/2019 về phát triển bền vững, khẳng định phát triển bền vững là một chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta.

Quan điểm phát triển bền vững đã được lồng ghép xuyên suốt trong Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2011-2015 và 2016-2020.

Thủ tướng chỉ thị Bộ Kế hoạch-Đầu tư phối hợp với bộ, ngành, địa phương và các bên liên quan triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trong Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030.

Đọc tiếp…