Tác động của đại dịch COVID-19 đối với Việt Nam – đánh giá nhanh nửa đầu năm 2020