Chính phủ ban hành kế hoạch hành động để thực hiện Chiến lược Phát triển Năng lượng quốc gia

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ban hành Chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11 tháng 2 năm 2020 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Theo Chương trình hành động, Chính phủ sẽ phấn đấu đáp ứng nhu cầu năng lượng trong nước và hoàn thành các mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm từ 2021-2030. Tỷ lệ các nguồn năng lượng tái tạo trong tổng cung năng lượng sơ cấp dự kiến đạt 15-20% vào năm 2030 và 25-30% vào năm 2045.

Đọc tiếp…

Kim Anh