Open Development Việt Nam công bố các trang chuyên đề về phân loại đất, đất cộng đồng và đất công

Trang Phát triển mở Việt Nam vừa xuất bản 3 trang chuyên đề mới  bằng tiếng Việt và tiếng Anh, về nội dung  phân loại đất, đất đai và tập quán và đất công. Tất cả đều thuộc chủ đề đất đai.

Hãy truy cập các trang chuyên đề để biết thêm chi tiết.