Hội thảo xem xét thúc đẩy bình đẳng giới trong phát triển nông thôn mới

Bình đẳng giới cần được đưa vào Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Phát triển Nông thôn, cũng như đưa vào các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, bằng cách lồng ghép các vấn đề về giới trong quá trình triển khai chương trình trong những năm tới, theo hội thảo được tổ chức tại Hà Nội hôm 11/7.

Hội thảo nhằm chia sẻ kết quả nghiên cứu về các vấn đề liên quan đến giới và trao quyền cho phụ nữ trong giai đoạn 2010-2020 của chương trình, và đưa ra khuyến nghị về lồng ghép giới vào chương trình trong các giai đoạn tiếp theo.

Đọc tiếp…