Việt Nam đặt mục tiêu bảo đảm an ninh nguồn nước

Đến năm 2050, 60% diện tích canh tác tại Việt Nam sẽ được trang bị hệ thống tưới tiết kiệm nước, theo Chiến lược Thuỷ lợi Việt Nam mới được Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phê duyệt.

Chiến lược này nhằm thúc đẩy đổi mới và xây dựng các kế hoạch hành động để đảm bảo cấp nước cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế xã hội. Chiến lược đặt mục tiêu đảm bảo cấp nước ổn định cho 85% diện tích trồng lúa vào năm 2030 và các phương pháp canh tác tiên tiến sẽ được áp dụng trên khoảng 60% diện tích trồng lúa vào năm 2050 trên toàn quốc.

Đọc tiếp…