Tỉnh Tây Ninh đảm bảo đồng bào DTTS được hỗ trợ

Tỉnh Tây Ninh đã triển khai một số chính sách nhằm nâng cao đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số. Tỉnh có 21 dân tộc với 21.410 người, chiếm 1,71% dân số.

Để cải thiện cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số, tỉnh đã giao đất canh tác và nhà ở cho người dân, tạo công ăn việc làm và giúp bảo tồn truyền thống và văn hóa dân tộc. Toàn tỉnh có 60 xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao, trong đó có nhiều xã có đông đồng bào dân tộc sinh sống.

Đọc tiếp…