Chiến lược nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia

Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, tạo nền tảng cho sự phát triển. Với tầm quan trọng như vậy, Bộ Chính trị đã phê duyệt Nghị quyết đề ra những định hướng cho chiến lược này.

Việt Nam sẽ ưu tiên sử dụng năng lượng gió và mặt trời; khuyến khích đầu tư xây dựng các nhà máy điện sử dụng rác thải đô thị, sinh khối và chất thải rắn song song với công tác bảo vệ môi trường và nền kinh tế tuần hoàn.

Theo Nghị quyết, tỷ lệ các nguồn năng lượng tái tạo trong tổng cung năng lượng đạt khoảng 15-20% vào năm 2030; 25-30% vào năm 2045.

Đọc tiếp…