Thủ tướng ban hành lộ trình thực hiện SDGs vào năm 2030

Việt Nam đã đề ra lộ trình thực hiện 17 mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) đến năm 2030, tập trung vào các khía cạnh kinh tế, các vấn đề xã hội và môi trường.

Theo lộ trình do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ban hành tại Quyết định 681 / QĐ-TTg, những nỗ lực mạnh mẽ sẽ được thực hiện để xóa bỏ nghèo đói dưới mọi hình thức; thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững; đảm bảo an ninh lương thực, cuộc sống lành mạnh và phúc lợi cho mọi người ở mọi lứa tuổi; thúc đẩy giáo dục chất lượng cao, công bằng và toàn diện, và cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người.

Đọc tiếp…