Bộ trưởng kêu gọi nỗ lực bảo vệ và quản lý rừng

Các địa phương ở khu vực Tây Nguyên cần nâng cao trách nhiệm của chủ rừng và ban quản lý rừng để cải thiện việc bảo vệ và phát triển khu vực.

Khu vực Tây Nguyên có tiềm năng lớn để phát triển kinh tế dựa vào lâm nghiệp vì nó đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ hệ sinh thái, đa dạng sinh học và tài nguyên nước của địa phương, cũng như điều hòa khí hậu không chỉ cho các địa phương trong khu vực mà cho cả khu vực ven biển miền Trung, Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long.

Đọc tiếp…