Các địa phương cần xây dựng cơ chế chia sẻ dữ liệu

Các chuyên gia cho rằng, các tỉnh, thành phố trên toàn quốc cần xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và cơ chế chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan quản lý Nhà nước để phát triển chính phủ điện tử, nhằm xây dựng thành phố thông minh.

Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ có 100% cơ sở dữ liệu quốc gia phục vụ chính phủ điện tử, bao gồm cơ sở dữ liệu về dân cư, đất đai, đăng ký kinh doanh, tài chính, bảo hiểm được kết nối và chia sẻ trên phạm vi toàn quốc.

Đọc tiếp…