Cách mạng thể chế thúc đẩy chuyển đổi số ở Việt Nam

Việt Nam là một trong những quốc gia tiên phong trong việc xây dựng chương trình quốc gia chuyển đổi số, với 3 trụ cột chính là chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đã ban hành Quyết định số 749 /QĐ-TTg phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Theo chương trình này, Việt Nam đặt mục tiêu thuộc nhóm 50 nước dẫn đầu về Chính phủ điện tử vào năm 2030, trong đó nền kinh tế kỹ thuật số sẽ đóng góp 30% vào GDP.

Đọc tiếp…