Phê duyệt đề án quy hoạch tổng hợp 10 năm lưu vực sông Cửu Long

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Đề án quy hoạch nhằm bảo đảm an ninh nguồn nước lưu vực sông và dự trữ, điều hòa, phân bổ nguồn nước công bằng, bền vững, hiệu quả phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh và bảo vệ môi trường. Quy hoạch cũng bao gồm việc xây dựng lộ trình khôi phục các nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt và ô nhiễm; và xây dựng hệ thống dữ liệu cho ngành trong quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Đọc tiếp…