Những thách thức trong phát triển nông thôn ở khu vực miền núi phía bắc

Khu vực miền núi phía Bắc đã ghi nhận những tiến bộ nhờ Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, song vẫn còn gặp nhiều khó khăn và thách thức hơn các khu vực khác.

Chương trình Mục tiêu quốc gia do Chính phủ khởi xướng từ năm 2010, đặt ra 19 tiêu chí đánh giá trên những khía cạnh khác nhau nhằm thúc đẩy sự phát triển của các vùng nông thôn Việt Nam. Số lượng tiêu chí đã được tăng lên 20 trong năm 2015.

Ban chỉ đạo Trung ương đã đặt mục tiêu đến năm 2021-2025, có ít nhất 1 tỉnh trong vùng hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; các tỉnh có ít nhất 1 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Đọc tiếp…