Thủ tướng: các yếu tố nền tảng của Chính phủ điện tử phải được hoàn thiện trong năm nay

Ngày 12/2 tại Hà Nội, Thủ tướng đã chủ trì hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về chính phủ điện tử với Ban Chỉ đạo Xây dựng chính phủ điện tử, chính quyền điện tử các bộ, ngành và địa phương…

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương xây dựng chiến lược về Chính phủ điện tử cho giai đoạn 2021-2025 với tầm nhìn đến năm 2030; hoàn thiện các quy định như ban hành các nghị định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu; về định danh và xác thực điện tử; về bảo vệ dữ liệu cá nhân, và luật sửa đổi về giao dịch điện tử và lưu trữ; và hoàn thiện các yếu tố nền tảng của Chính phủ điện tử.

Đọc tiếp…