Đại hội toàn quốc các DTTS lần thứ 2 dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 4

Theo kế hoạch mới được phê duyệt, Đại hội toàn quốc các dân tộc thiểu số lần thứ hai dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 19 tháng 4 tại Hà Nội với sự tham gia của 1.600 đại biểu.

Đại hội nhằm tiếp tục khẳng định và ghi nhận những đóng góp của cộng đồng dân tộc thiểu số trong công cuộc giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển cơ sở hạ tầng và thực hiện các chính sách dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.

Các đại biểu sẽ tập trung đánh giá thành tựu, kết quả thực hiện chính sách dân tộc, công tác dân tộc trong thập kỷ qua (2009-2019), hướng tới hoàn thiện các chính sách dân tộc trong thời gian tới.

Đọc tiếp…