Công bố sách trắng hợp tác xã Việt Nam năm 2020

Ngày 28/4, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (GSO) đã ra mắt Sách trắng hợp tác xã Việt Nam, ấn bản lần đầu tiên phát hành, và Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2020 nhằm cung cấp thêm thông tin cho Chính phủ, các nhà quản lý, nghiên cứu trong lĩnh vực họ quan tâm. 

Sách trắng hợp tác xã Việt Nam năm 2020 gồm 5 phần, cung cấp những thông tin cơ bản đánh giá mức độ phát triển hợp tác xã trên toàn quốc và tại các địa phương giai đoạn 2016-2018.

Đọc tiếp…