Hội thảo về Tài nguyên Giáo dục Mở lần thứ 3 tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 19 /10/2017 – Cộng đồng Tài nguyên Giáo dục Mở (OER) ở Việt Nam bao gồm các trung tâm nghiên cứu, các trường đại học, hiệp hội thư viện, các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức quốc tế tiếp tục thúc đẩy phong trào OER tại Hội thảo Quốc gia về OER lần thứ ba thông qua việc chia sẻ thực tiễn và các bài học kinh nghiệm, đưa ra các khuyến nghị để mở rộng OER trong giáo dục đại học ở Việt Nam.

Đọc tiếp …