Tài trợ dành cho cựu sinh viên trao đổi quốc tế 2018

Phái đoàn Hoa Kỳ tại Việt Nam mời cựu sinh viên Việt Nam đã từng tham gia các chương trình trao đổi học thuật và trao đổi chuyên nghiệp (USG) do Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ để gửi đề xuất cho Cuộc thi với một khoản tài trợ nhỏ dành cho cựu sinh viên trao đổi quốc tế năm 2018.
Các nhóm cựu sinh viên có thể gửi đề xuất dưới dạng một nhóm cá nhân hoặc dưới sự bảo trợ của một tổ chức phi lợi nhuận mà cựu sinh viên đang làm việc.
Ngân sách dự án không được vượt quá $10.000. Đề xuất phải bằng tiếng Anh. Thời hạn nộp đơn là 17:00, thứ Tư, ngày 15 tháng 8 năm 2018.

Chi tiết

USG