Tương lai Ngành Năng lượng Bền vững cho Việt Nam

Ông Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia, Ngân hàng Thế giới tại VIệt NamTại Hội nghị cấp cao lần thứ 2 – Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam (VEPG) về Tương lai Ngành Năng lượng Bền vững cho Việt Nam

Chi tiết

The World Bank