Phụ nữ ở khu vực Mekong và Dữ liệu: Tìm hiểu các rào cản đối với việc tiếp cận dữ liệu mở của phụ nữ ở Campuchia, CHDCND Lào, Myanmar và Việt Nam

Bất bình đẳng giới tác động mạnh mẽ tới cuộc sống của phụ nữ trên toàn thế giới. Tại Sáng kiến Phát triển Mở, chúng tôi muốn tìm hiểu bất bình đẳng giới tác động như thế nào đến phụ nữ ở các nước Mekong – bao gồm Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam (CLMV) – trong việc tiếp cận dữ liệu mở.

Trong năm 2019, chúng tôi đã thực hiện một nghiên cứu về chủ đề này, và kết quả nghiên cứu hiện đã được xuất bản trên nền tảng Open Development Mekong.

Xem báo cáo đầy đủ

Open Development Mekong