Nền tảng Chia sẻ thông tin Hợp tác Tài nguyên nước Lan Thương – Mê Công: Xây dựng Tiếng nói, Cải thiện Thực hành Tốt nhất

Đầu năm nay, CICP đã khởi xướng một dự án nghiên cứu mang tên “Nền tảng Chia sẻ thông tin Hợp tác Tài nguyên nước Lan Thương – Mê Công: Xây dựng Tiếng nói, Cải thiện Thực hành Tốt nhất” với sự hỗ trợ tận tình từ tổ chức Oxfam Campuchia.  Dự án nhằm hỗ trợ và tác động tích cực lên sự phát triển của nền tảng mới này để mang lại lợi ích trực tiếp cho các cộng đồng sinh sống ven sông ở địa phương. Dự án cũng nhằm tạo điều kiện trong việc tăng cường “tiếng nói” của các cộng đồng này và nhằm tìm ra những vấn đề nào bị bỏ qua nhiều nhất được nêu ra bởi chính những cá nhân ở cấp cơ sở trong quá trình phát triển và triển khai nền tảng này.

Nghiên cứu này tổng hợp các quan điểm của các bên liên quan đại diện cho các chủ thể xã hội dân sự khác nhau ở Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam về hiện trạng của sông Mê Công và các mối quan tâm chính của họ. Nghiên cứu này tập trung vào cách thức các chủ thể này tham gia vào việc phổ biến và sử dụng dữ liệu sông ngòi; các hệ thống cảnh báo sớm liên quan đến lũ lụt, hạn hán và thiên tai; các vấn đề về giới; và những thách thức tồn tại đối với các cộng đồng này ở cả hiện tại lẫn tương lai.

Báo cáo tóm tắt được trình bày bằng tiếng Anh, tiếng Khmer, tiếng Trung, tiếng Lào, tiếng Thái và tiếng Việt.

Xem và tải về tại đây.

Oxfarm