Hội nghị về những tiến bộ trong Kỹ thuật công trình biển (VSOE)

Hội nghị chuyên đề đầu tiên, VSOE2018 sẽ do Đại học Xây dựng Hà Nội tổ chức với chủ đề “Năng lượng và Địa kĩ thuật” vào ngày 1-3 tháng 11 năm 2018.

VSOE2018 sẽ cố gắng thu thập cả kiến thức và kinh nghiệm hiện đại trong lĩnh vực kỹ thuật công trình biển, các sáng kiến công nghệ, các giải pháp chi phí – hiệu quả và an toàn nền móng và cấu trúc công trình, bảo vệ môi trường, rủi ro, tính dễ bị tổn thương và quản lý rủi ro. 

Chi tiết

VSOE