Đề xuất trợ cấp: Xây dựng năng lực cho phụ nữ vùng núi Trường Sơn

Tổ chức WILDACT VIETNAM và Nhóm công tác Saola sẽ cung cấp một khoản trợ cấp nhỏ để hỗ trợ xây dựng năng lực cho phụ nữ ở Việt Nam và Lào để bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững ở dãy núi Trường Sơn.
Thời hạn nộp đơn
Có hai vòng đánh giá đơn đăng ký mỗi năm, với hai thời giạn hạn:
· 31 tháng 12
· 31 tháng 5

Chi tiết

WILDACT VIETNAM