Open Development Vietnam công bố trang chuyên đề về Mục tiêu Phát triển Bền vững

Open Development Vietnam vừa xuất bản trang chuyên đề về Mục tiêu Phát triển Bền vững (Sustainable Development Goals – SDG)

Các VSDG đã được Chính phủ Việt Nam phê duyệt vào năm 2016 và cũng có 17 mục tiêu nhưng chỉ có 115 mục tiêu cụ thể. Có nhiều sự tương đồng và khác biệt giữa các mục tiêu toàn cầu SDG và mục tiêu quốc gia VSDG. 

Truy cập trang để biết thêm chi tiết