Xuất bản trang chủ đề về dân số

Tổng dân số Việt Nam năm 2017 là 95,5 triệu dân, đứng đầu trong khu vực sông Mekong.Việt Nam đang hưởng thời kỳ “cơ cấu dân số vàng” và sẽ kết thúc vào năm 2040, nhóm dân số trong độ tuổi từ 15-24 tuổi chiếm đa số đến tới 70% dân số. Năm 2016, dân số trong độ tuổi lao động của Việt Nam đã tăng hơn 461 nghìn người so với năm 2015, đạt mức 54,45 triệu người.

Tìm hiểu thêm về đặc điểm dân số Việt Nam