Xuất bản trang chuyên đề Chính sách và Quản lý rừng ở Việt Nam

Tất cả đất đai và mọi tài nguyên thiên nhiên ở trên hoặc dưới đều thuộc sở hữu của toàn dân do nhà nước Việt Nam đại diện và thống nhất quản lý. Tuy nhiên, nhà nước công nhận quyền sử dụng lâu dài, có thể chuyển nhượng được đối với cả đất đai và tài nguyên. Những người có quyền sử dụng đối với đất rừng được gọi là “chủ rừng”.

Một đặc điểm quan trọng trong quản trị rừng ở Việt Nam đó là có một cơ quan cấp Bộ (cụ thể là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn viết tắt là Bộ NN&PTNT) và các đơn vị hành chính địa phương cùng thực hiện quyền hạn pháp lý đối với rừng. Bộ NN&PTNT chịu trách nhiệm xây dựng các kế hoạch lâm nghiệp quốc gia nhằm hướng dẫn việc ra quyết định về sử dụng rừng. Bộ NN&PTNT cũng chịu trách nhiệm yêu cầu Thủ tướng Chính phủ thành lập mới các khu rừng đặc dụng hoặc rừng phòng hộ ở tầm quan trọng quốc gia. Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân tỉnh và huyện cũng có thể thành lập các khu rừng không ở tầm quan trọng quốc gia và họ đóng vai trò đáng kể hơn trong việc phân bổ quyền sử dụng cho tất cả các loại rừng.

Đọc toàn bộ bài viết chuyên đề “Chính sách và quản lý rừng Việt Nam”, do ODV mới xuất bản.