ODV xuất bản Bản đồ Mật độ dân số của các vùng tại Việt Nam

Một lớp bản đồ mới về “Mật độ dân số của các vùng tại Việt Nam năm 2016” vừa được xuất bản bởi Open Development Vietnam. Bản đồ cho thấy 7 cấp tập trung mật độ dân số của các vùng trong đó đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long có mật độ ập trung cao nhất.

Truy cập bản đồ.