Tổng cục Thống kê: Sắp công bố Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2019 

Ấn bản đầu tiên của Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam, do Tổng cục Thống kê biên soạn, sẽ được công bố vào cuối tháng 5/2019.

Nội dung Sách trắng  gồm những thông tin cơ bản đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp trong các giai đoạn 2016-2018 và 2011-2015, với kì vọng thúc đẩy các phát triển doanh nghiệp trên cả nước. Sách trắng cũng giới thiệu bối cảnh phát triển và bộ chỉ tiêu đánh giá phát triển doanh nghiệp Việt Nam năm 2018 và giai đoạn 2016-2018.

Đọc tiếp…