Công bố Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam 2019

Ấn bản đầu tiên của Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam đã được công bố tại lễ ra mắt tổ chức tại Hà Nội vào ngày 10 tháng 7. Sách trắng do Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư biên soạn, bao gồm những thông tin cần thiết để đánh giá sự phát triển của các doanh nghiệp trên cả nước và tại các địa phương trong giai đoạn 2016-2018.

Đọc tiếp…