Ra mắt sách trắng về tôn giáo và chính sách tôn giáo tại Việt Nam

Ngày 09/3 tại Hội nghị cung cấp thông tin đối ngoại được tổ chức định kỳ hàng tháng, Cục Thông tin đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền Thông đã ra mắt Sách trắng “Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam”.

Với tiêu đề “Tôn giáo ở Việt Nam”, ấn phẩm dài 132 trang được chia thành 3 chương. Ấn phẩm cung cấp những hiểu biết có giá trị về bối cảnh phức tạp và đa dạng của đời sống tôn giáo ở Việt Nam. Sách trắng giới thiệu khái quát về tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam và lịch sử hình thành, phát triển của mỗi tôn giáo.

Đọc tiếp…