Việt Nam đang ở đâu trong cuộc đua số toàn cầu?

Để đánh giá vị trí của Việt Nam đang ở đâu trong cuộc đua số, Ngân hàng Thế giới sử dụng khung đánh giá về nền kinh tế số, với 4 trụ cột: Kết nối, Làm chủ, Đổi mới sáng tạo và Bảo vệ (CHIP).

Theo đó, Việt Nam đạt kết quả tốt so với các quốc gia trong nhóm 1 và thậm chí cả nhóm 2 ở một số nội dung, nhưng lại thể hiện những điểm yếu quan trọng ở những nội dung khác. Việt Nam dường như có kết quả tốt trong Kết nối (Trụ cột 1), với thứ hạng cao về mức độ sử dụng điện thoại di động và kết nối Internet, mặc dù tốc độ kết nối Internet vẫn chưa bằng các quốc gia đi trước.

Việt Nam cũng đạt được tiến bộ trong việc sử dụng các công cụ số mới của các doanh nghiệp và Chính phủ, mặc dù chủ yếu là cho các chức năng cơ bản (Trụ cột 3).

Việt Nam được xếp hạng tương đối thấp về mức độ làm chủ công nghệ và bảo vệ người dùng, với thứ hạng thấp ở Trụ cột 2 và 4.

Đọc tiếp…

Lan Anh