Webinar về các giải pháp phục hồi hệ sinh thái ở Việt Nam

Theo Tiến sỹ Nguyễn Đình Đáp, Viện Địa lý nhân văn Việt Nam (VASS), Việt Nam cần khuyến khích và nâng cao năng lực, trách nhiệm đối với môi trường và thiên nhiên và thực hiện các hành động phòng ngừa trong các cơ quan quản lý và doanh nghiệp để giảm thiểu suy thoái thiên nhiên.

Đánh giá về suy thoái môi trường, hệ sinh thái toàn cầu và thập kỷ phục hồi hệ sinh thái của Liên hợp quốc, tiến sĩ cho biết, hiện nay các nước đang cùng nhau xây dựng khung chiến lược toàn cầu về đa dạng sinh học với mục tiêu đến năm 2050 con người sống hài hòa với thiên nhiên; đa dạng sinh học được coi trọng, bảo tồn, phục hồi và sử dụng một cách khôn ngoan.

Đọc tiếp…