Thiếu đất và công nghệ tiên tiến cho xử lý chất thải

Việc thiếu quỹ đất cho xử lý chất thải tại hai thành phố lớn ở Việt Nam và chậm trễ trong thi xây dựng các nhà máy xử lý rác thải với công nghệ hiện đại gây ảnh hưởng đến quá trình xử lý chất thải rắn.

Đọc tiếp …

Thái Xuân