Công bố báo cáo “Tiếng nói trẻ em Việt Nam”

Báo cáo khảo sát “Tiếng nói trẻ em Việt Nam” đã được Viện Nghiên cứu Quản lý và Phát triển bền vững (MSD) và Tổ chức Cứu trợ Trẻ em (SCI) công bố tại Hà Nội vào ngày 2/6.

Cuộc khảo sát đã thăm dò ý kiến của gần 1.700 trẻ em Việt Nam trong độ tuổi 11-16 ở nông thôn và thành thị; trẻ em ở trong và ngoài nhà trường; trẻ em người dân tộc Kinh và dân tộc thiểu số tại 7 tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Kết quả khảo sát cho thấy hiểu biết của trẻ em về quyền trẻ em và Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em (UNCRC) còn hạn chế.

Đọc tiếp…