Các bệnh viện ở Việt Nam không đạt tiêu chí kiểm soát truyền nhiễm

Kiểm soát truyền nhiễm ở bệnh viện là một mối quan tâm lớn cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ và bệnh nhân trên toàn thế giới. Phòng chống truyền nhiễm như vậy là một khía cạnh quan trọng để cải thiện an toàn bệnh viện.

Đọc tiếp

Phóng viên TTXVN