Chính phủ Việt Nam cam kết thúc đẩy phát triển trí tuệ nhân tạo

Chính phủ Việt Nam, cùng với các công ty công nghệ hàng đầu, cam kết sẽ hỗ trợ phát triển trí tuệ nhân tạo trong quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

Đọc tiếp …

Phóng viên VNS