Tạp chí khoa học duy nhất của Việt Nam có mặt trong danh mục chỉ số SCIE

Tạp chí khoa học: Vật liệu và Linh kiện Tiên tiến (JSAMD) đã trở thành tạp chí duy nhất của Việt Nam có mặt trong danh mục chỉ số trích dẫn khoa học SCIE của Web of Science – cơ sở dữ liệu trích dẫn hàng đầu thế giới.

JSAMD tập trung công bố các công trình nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực vật liệu và linh kiện tiên tiến, bao gồm: vật liệu sinh học, vật liệu xanh, vật liệu năng lượng, siêu vật liệu biến hóa, vật liệu nano và composite, các vật liệu thông minh, vật liệu từ, vật liệu điện môi, vật liệu bán dẫn, vật liệu siêu dẫn, linh kiện và ứng dụng…

Đọc tiếp…