Tỷ lệ nghèo đa chiều của Việt Nam đang giảm dần

Theo Tổng cục Thống kê (GSO) thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tỷ lệ nghèo đa chiều ở Việt Nam đã giảm từ 9,9% năm 2016 xuống còn 4,5% năm 2020. Tỷ lệ này ở nông thôn cao hơn thành thị, nhưng khoảng cách đang giảm dần.

Tỷ lệ nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020 ở Việt Nam được tính toán dựa trên số liệu từ Khảo sát mức sống dân cư năm 2020 do Tổng cục thống kê, phối hợp với UNDP thực hiện.

Đọc tiếp…