Chủ doanh nghiệp ở Việt Nam thích dùng Facebook

Việt Nam có mối quan hệ phức tạp với mạng xã hội. Một khi đã bị chặn, và vẫn được kiểm tra kỹ lưỡng, nó đã thu hút sự tức giận của các nhà chức trách muốn bảo vệ nền cai trị cộng sản trong khi trở thành một con đường cho các doanh nhân khởi nghiệp kể từ khi tiếp cận được khôi phục. Phần lớn trong số 95 triệu người trong nước sử dụng nó để chia sẻ thông tin cá nhân, làm cho các kết nối làm việc và bây giờ làm giàu.

Đọc tiếp …

Lưu Văn Đạt