Nông nghiệp Việt Nam được củng cố nhờ mua bán và sát nhập