Xử lý chất thải làm nhiên liệu thay thế sản xuất xi măng

Hiện nay Việt Nam phải thu gom và xử lý 15 triệu tấn rác thải sinh hoạt ở đô thị và nông thôn mỗi năm, trong đó gần 80% lượng rác thải này được xử lý bằng cách chôn lấp và chỉ 20% được xử lý bằng thiêu hoặc tái chế.

Thủ tướng đã phê duyệt chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, trong đó nhấn mạnh chất thải rắn phát sinh phải được quản lý theo hướng coi là tài nguyên, được phân loại, thu gom phù hợp với công nghệ xử lý được lựa chọn.

Đọc tiếp…

Chi Mai