Việt Nam mở hệ sinh thái số cho các dịch vụ công

Dữ liệu dân số là một trong những tài nguyên quan trọng và quý giá nhất của một quốc gia vì chuyển đổi số gắn liền với mọi hoạt động của người dân.

Nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng, quản lý và vận hành là “xương sống” phục vụ kết nối, tích hợp và chia sẻ dữ liệu trên phạm vi toàn quốc. Nền tảng này đã kết nối đến tất cả các bộ, cơ quan và địa phương. Trong năm 2021, đã có hơn 180 triệu giao dịch được thực hiện thông qua nền tảng này.

Đọc tiếp…