Việt Nam sẽ có hệ thống quan trắc tài nguyên nước quốc gia vào năm 2030

Việt Nam đã đặt mục tiêu xây dựng và duy trì hệ thống mạng quan trắc tài nguyên nước quốc gia và một hệ thống để cảnh báo, dự báo lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn và nước biển dâng vào năm 2030. Mục tiêu này được đặt ra trong Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước đến năm 2030 với tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Chính phủ phê duyệt.

Đọc tiếp…