Việt Nam đặt mục tiêu tăng lợi thế cạnh tranh thông qua khởi nghiệp sáng tạo

Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo ở Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ và đạt được kết quả tích cực, đóng góp vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh của nền kinh tế.

Theo các chuyên gia, sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia cũng như sự tăng trưởng của khởi nghiệp cần phải được thực hiện. Nhằm thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp để hình thành các doanh nghiệp khởi nghiệp thành công, phát triển nhanh và bền vững, cần có định hướng xây dựng chuyên sâu được phát triển trên cơ sở thế mạnh của từng khu vực và địa phương…

Đọc tiếp…