Việt Nam từng bước thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0

Việc ban hành Kế hoạch quốc gia triển khai Tuyên bố Glasgow về rừng và sử dụng đất là bước đi tiếp theo của Chính phủ Việt Nam nhằm đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Theo đó phấn đấu diện tích rừng tự nhiên nghèo được phục hồi và nâng cấp chất lượng đạt 10% vào năm 2025, đạt 20% vào năm 2030; diện tích rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững đạt 0,5 triệu ha vào năm 2025, đạt 1,0 triệu ha vào năm 2030.

Kế hoạch cũng nhằm mục đích tăng cường khả năng tiếp cận và sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính trong nước và quốc tế cũng như hợp tác công tư trong sản xuất nông lâm nghiệp và quản lý rừng bền vững, hỗ trợ người dân địa phương, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số.

Đọc tiếp…