Việt Nam nỗ lực bảo tồn, sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước

Kế hoạch hành động quốc gia về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước giai đoạn 2021-2030 đã được ban hành, trong đó ưu tiên phục hồi các vùng đất ngập nước quan trọng đang bị suy thoái. Kế hoạch nhằm hoàn thành công tác điều tra, thống kê, kiểm kê cơ sở dữ liệu đất ngập nước trên phạm vi toàn quốc.

Kế hoạch cũng đặt mục tiêu tăng từ số lượng khu bảo tồn đất ngập nước được công nhận là khu Ramsar từ 13 lên 15 khu bảo tồn vào năm 2030.

Đọc tiếp…