Việt Nam rà soát phát thải khí nhà kính từ năm 2010

Việt Nam đã thực hiện kiểm kê phát thải khí nhà kính từ năm 2010. Tuy nhiên, do thiếu các yêu cầu về báo cáo và đánh giá kết quả nên số liệu về lượng khí nhà kính giảm phát thải vẫn chưa được tổng hợp đầy đủ.

Kết quả kiểm kê cho thấy Việt Nam ghi nhận 150,9 triệu tấn CO2eq năm 2000, 264,2 triệu tấn năm 2010, 259 triệu tấn năm 2013, 278,7 triệu tấn năm 2014 và 316,7 triệu tấn năm 2016.

Đọc tiếp…