Việt Nam thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ vào quá trình hoạch định chính sách

Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2025 đạt 60% lãnh đạo chủ chốt các cơ quan quản lý nhà nước là nữ, và con số này dự kiến sẽ tăng lên 75% vào năm 2030, theo một chương trình mới được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Chương trình tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021 – 2030 nhằm thúc đẩy tiềm năng và khả năng sáng tạo của phụ nữ để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ.

Đọc tiếp…