Việt Nam: cơ hội trong lĩnh vực sản xuất năng lượng từ rác

Với sự gia tăng đô thị hoá từ năm 2004 đến năm 2015, lượng rác thải ở Việt Nam tăng từ 15,6 triệu tấn lên 27,8 triệu tấn mỗi năm, tăng 78,2%. Đa số các chất thải được tập kết tại các bãi chôn lấp, làm ô nhiễm nguồn nước ngầm và mặt đất, làm tăng ô nhiễm và ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Công nghệ sản xuất năng lượng từ chất thải cung cấp một giải pháp tiết kiệm chi phí có khả năng giảm lượng rác thải xuống 90% và tạo ra năng lượng cho các khu vực đô thị.

Đọc tiếp …

Koushan Das